Barion Pixel

Jelen dokumentum a Kanizsa Kárpit Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) tájékoztatását tartalmazza a www.dalto.hu oldalon, illetve webshopjában megvalósuló jogi személy kapcsolatartója személyes adatainak kezeléséről.

Az adatkezelési tájékoztató a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 Rendelet („Rendelet”) szabályaival összhangban készült.

Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít arra, hogy az üzleti tevékenységével összefüggésben hozzá kerülő személyes adatokat a Rendelet rendelkezéseinek megfelelően kezelje és tárolja.

Az adatok kezelésével összefüggésben Adatkezelő ezúton tájékoztatja partnereit, a partnerek kapcsolattartóit (a továbbiakban együttesen: Érintett, külön-külön Partner és Kapcsolattartó) a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól, azok gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Adatkezelő profilalkotással járó tevékenységet nem végez sem a honlapon, sem pedig szolgáltatásával összefüggésben.

ADATKEZELŐ ADATAI

Név: Kanizsa Kárpit Kft.
Székhely: 8800 Nagykanizsa, Vámház utca 30.
Telefonszám: +36 93 516 105
E-mail cím: webshop@karpit.hu
Cégjegyzékszám: 20-09-062162
Bejegyző bíróság megnevezése: Zalaegerszegi Törvényszék Cégbírósága

1. AZ ADATKEZELÉS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ JOGSZABÁLYOK

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.),
 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 Rendelet („Rendelet”),
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.),
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,
 • az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény.


2. FOGALMAK

 • adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 • személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 • adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 • az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
 • érintett”: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;
 • Partner”: mindazon magánszemélyek és jogi személyek képviseletében eljáró természetes személyek, amelyek részére az Adatkezelő szolgáltatást nyújt, illetve amelyek az Adatkezelővel közvetlenül szerződéses jogviszonyba lépnek;
 • az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez
 • profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;
 • adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 • címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.;
 • adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.


3. ADATKEZELÉSI ESETKÖRÖK
3.1. Kapcsolatfelvétel/ajánlatkérés során megadott kapcsolattartói személyes adatok

Személyes adatAdatkezelés céljaAdatkezelés idejeAdatkezelés jogalapja
Cégnév (opcionális):Annak beazonosítása, hogy a kapcsolatfelvételt megteremtő Kapcsolattartó, mely szervezet nevében jár el.

Ajánlatadástól számított 5 év (elévülési idő), kivéve, ha a Kapcsolattartó tiltakozik a személyes adatainak kezelése ellen.

Amennyiben bármely kapcsolattartó vagy az általa képviselt jogi személy kéri, úgy a Partner vagy a Kapcsolattartó tiltakozása esetén is jogosult Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése vagy jogi kötelezettség teljesítése érdekében a szerződés megszűnését követő Ptk. szerinti elévülési idő (5 év) végéig a szerződésből folyó igénye, mint jogos érdek érvényesítésének lehetséges idejéig megőrzi az érdekérvényesítéshez szükséges adatokat. (E szabály alóli kivétel: ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.)

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján Adatkezelő és a Partner jogos érdeke.

Adatkezelő és az ajánlatkérő Partner közös jogos érdeke a kapcsolattartói adatok kezelése, mivel az szükséges ahhoz, hogy az Adatkezelő a Partner kérésére ajánlatot tudjon küldeni a Partner részére és az ajánlattal kapcsolatban a Partnerrel kapcsolatot tudjon tartani.

Teljes név (kapcsolattartó)A megadott adat kezelésének célja az ajánlat elkészítését követően annak kiküldése a Partner Kapcsolattartójának részére, illetve ezzel összefüggő kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás.
E-mail cím
TelefonszámA telefonszám megadásának célja az Érintett és az Adatkezelő közötti kapcsolattartás megteremtése abban az esetben, ha az emailen keresztül történő kapcsolatfelvétel sikertelen vagy a korábban egyeztett ajánlati paraméterekkel kapcsolatosan egyeztetés szükséges.

Adatok forrása: közvetlenül a Kapcsolattartótól felvett, tekintettel arra, hogy Adatkezelő nem kezel olyan személyes adatot, melyet nem az érintettől személytől, szervezettől vett fel. A Kapcsolattartónak csak a feltétlenül szükséges adatait kezeli az Adatkezelő, így a Kapcsolattartó alapvető jogai és szabadságai az adatkezeléssel nem sérülnek, és is nem élveznek elsőbbséget az Adatkezelő és az ajánlatkérő Partner jogos érdekeivel szemben.

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Személyes adatok megadása nélkül az ajánlatkérés elküldéséhez szükséges kapcsolattartás nem biztosított a Partner részére.

3.2. Szerződéskötés érdekében kezelt adatok

Személyes adatAdatkezelés céljaAdatkezelés idejeAdatkezelés jogalapja
Cég neve (foglalkoztató) címe, adószáma, cégjegyzékszáma
 • Szerződés kötés,
 • Szerződés teljesítése,
 • Szerződés módosítás, kiegészítés
 • Azonosítás,
 • Kapcsolattartás a szerződés teljesítésével összefüggésben.
A szerződéses jogviszony megszűnését követő elévülési (5 év) idő végéig kerülnek megőrzésre. (E szabály alóli kivétel: ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.)A Rendelet 6. cikk (1) bek. b)pontja alapján szerződés teljesítése.
Egyéni vállalkozói nyilvántartási szám, székhely, adószám

A jelen pontban meghatározott célból kezelt adatokhoz kapcsolódó kapcsolattartói adatok kezelésére a 3.1. pontban meghatározottak irányadóak.

Adatok forrása: közvetlenül a Kapcsolattartótól felvett, tekintettel arra, hogy Adatkezelő nem kezel olyan személyes adatot, melyet nem az érintettől személytől, szervezettől vett fel.

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Adatkezelő nem fog rendelkezni olyan adatokkal, melyek a teljesítésre képessé tennék (szerződés teljesítése nehézségekbe ütközik).

3.3. Webshop regisztráció

Személyes adatAdatkezelés céljaAdatkezelés idejeAdatkezelés jogalapja
Cég neve (foglalkoztató) címe, adószáma, cégjegyzékszáma; Kapcsolattartó neve, e-mail címe, telefonszámaAz Érintett részére egyedi hozzáférést biztosító profil létrehozása, amelyben az Érintett döntése szerint a későbbi megrendelésekhez szükséges adatok előre eltárolhatók. Ennek célja, hogy a későbbi megrendelések leadását, a leadott megrendelések visszakeresését Érintett számára könnyebbé, kényelmesebbé tegye az Adatkezelő.A regisztrált Érintettek esetében az adatkezelés időtartama a regisztrált Érintett kérelmére történő törlésig tart. Az adatkezelés megszűnhet továbbá a regisztráció Érintett általi törlésével, illetve az Érintett regisztrációjának Adatkezelő általi törlésével is. Érintett bármikor törölheti regisztrációját, illetve kérheti annak törlését Adatkezelőtől, mely kérelmet Adatkezelő haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem beérkezését követő 10 munkanapon belül végrehajt.A Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján az Érintett hozzájárulása.
Egyéni vállalkozói nyilvántartási szám, székhely, adószám, név, e-mail cím, telefonszám

Adatok forrása: közvetlenül a Kapcsolattartótól felvett

3.4. Megrendeléshez kapcsolódó adatkezelés

Személyes adatAdatkezelés céljaAdatkezelés idejeAdatkezelés jogalapja
Cég neve, kapcsolattartó neve, e-mail címe, telefonszáma, szállítási címA megrendelés teljesítése, a webáruház üzemeltetéséhez kapcsolódó adatkezelés. A webhelyen megrendelést leadó Érintett önként megadott személyes adatai, elérhetőségei kezelésének célja a megrendelés teljesítésének lehetővé tétele, a webhely ezzel kapcsolatos szolgáltatásainak biztosítása az Érintett számára.A megrendelés teljesítéséhez szükséges kiszállítás során az adatkezelés a kiszállítás teljesítéséig tart. Adatkezelő a szállítás teljesítéséhez szükséges adatok (név, szállítási cím, telefonszám) szállítást végzőnek történő továbbításakor adatkezelési korlátozással él, miszerint szállítást végző a továbbított adatokat csak a szállítás teljesítéséhez szükséges mértékben és ideig kezelheti. A megrendeléssel kapcsolatos igényérvényesítés lehetőségének fennállásáig a számla kiállításához szükséges adatokat (név, cím) és a megrendelés teljesítéséhez kezelt fenti adatokat az igényérvényesítés lehetséges idejéig (a szerződés megkötésétől – a megrendelés elfogadásáról szóló visszaigazolás kézhezvételétől - számított 5 évig) kezeli.A Rendelet 6. cikk (1) bek. b) pontja alapján szerződés teljesítése.
Egyéni vállalkozó, neve, e-mail címe, telefonszáma, szállítási cím

Adatok forrása: közvetlenül a Kapcsolattartótól felvett

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Adatkezelő nem fog rendelkezni olyan adatokkal, melyek a teljesítésre képessé tennék (szerződés teljesítése nehézségekbe ütközik).

3.5. Számla kiállítása

Személyes adatAdatkezelés céljaAdatkezelés idejeAdatkezelés jogalapja
Cég neveSzámla kötelező tartalmi eleme, melynek célja számlák kezelése, könyvelés előkészítése, nyilvántartása. Számla kötelező tartalmi eleme.A számlán szereplő adatokat 8 évig kötelezően meg őrizi Adatkezelő.A Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítése.
Számlázási cím (Ország, irányítószám, város, cím, ajtó/emelet)

Adatok forrása: közvetlenül a Kapcsolattartótól felvett, tekintettel arra, hogy Adatkezelő nem kezel olyan személyes adatot, melyet nem az érintettől személytől, szervezettől vett fel.

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Adatkezelő a számvitelről szóló törvény és az Áfa törvény rendelkezéseinek megfelelő jogi kötelezettségét nem tudja teljesíteni.

3.6. Szerződésből eredő igények érvényesítése érdekében kezelt adatok

Személyes adatAdatkezelés céljaAdatkezelés idejeAdatkezelés jogalapja
Szerződő fél neveSzerződés megszűnését követően felmerült jogi igényérvényesítés vagy a Partnernek a szerződésből eredő igényeinek kivizsgálása, szükség esetén teljesítése érdekében szükséges.A szerződésből eredő igények érvényesítésére nyitva álló idő végéig (5 évig) őrzi meg az adatokat az Adatkezelő. Amennyiben bármely kapcsolattartó vagy az általa képviselt jogi személy tiltakozik az adatkezelés ellen, úgy tiltakozásuk esetén is jogosult Adatkezelő saját jogos érdekeinek érvényesítése vagy jogi kötelezettség teljesítése érdekében a szerződés megszűnésétől számított további 5 évig megőrizni. (E szabály alóli kivétel: ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.)A Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján Adatkezelő jogos érdekében kerül sor az adatkezelésre.
E-mail cím
Számlázási név (Cégnév)
Számlázási cím: (Irányítószám, város, utca, házszám)

Adatok forrása: közvetlenül a Partnertől felvett, tekintettel arra, hogy Adatkezelő nem kezel olyan személyes adatot, melyet nem az érintettől személytől, szervezettől vett fel.

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Amennyiben a felek közötti szerződés megszűnik és Adatkezelő a szerződést megsemmisítené, úgy adott esetben a szerződésből származó igényeinek érvényesítése lehetetlenné válna, mint ahogy a Partner polgári jogi igényeinek kivizsgálása, teljesítése is.

3.7. Hírlevél, DM tevékenység

Személyes adatAdatkezelés céljaAdatkezelés idejeAdatkezelés jogalapja
Teljes név (vezetéknév, keresztnév)

E-mail cím
A hírlevél adatbázisban a feliratkozó Kapcsolattartó rögzítése és azonosítása. Feliratkozás esetén Adatkezelő a közvetlen megkeresés módszerével direkt marketing tartalmú hírlevelet küld az Érintett részére. Feliratkozás esetén a Adatkezelő – eltérő nyilatkozat, kifogás, tiltakozás hiányában – az igénylés során a Kapcsolattartó által megadott személyes adatait felhasználja annak céljából, hogy Adatkezelő a szolgáltatásairól tájékoztató anyagot, akciót, ajánlatot, tájékoztatást juttasson el.Mindaddig kezeli Adatkezelő ezen adatokat, ameddig az Érintett le nem iratkozik a hírlevélről a hírlevélben található leiratkozás linkre kattintva vagy amíg nem kéri levételét emailben vagy postai úton. Leiratkozás esetén Adatkezelő további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg a Kapcsolattartót. A hírlevélről a Kapcsolattartó bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, térítésmentesen leiratkozhat.A Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján Adatkezelő és a Partner jogos érdekében kerül sor az adatkezelésre.

Amennyiben nem céges email címet ad meg a Kapcsolattartó, hanem privát email címet vagy olyan céges email címet, amely tartalmazza nevét, melyről beazonosíthatóvá válik, úgy az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján a kapcsolattartó önkéntes hozzájárulása.

Adatok forrása: Közvetlenül az Érintettől felvett.

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az Érintett nem kap direkt marketing tartalmú hírlevelet Adatkezelőtől, illetve az abban foglalt információkhoz, kedvezményes ajánlathoz, akcióhoz nem fér hozzá, arról nem értesül.

3.8. Panaszügyintézés, jótállás, szavatossági jogi igény kezelése keretében kezelt adatok

Személyes adatAdatkezelés céljaAdatkezelés idejeAdatkezelés jogalapja
Cégnév, Kapcsolattartói név, E-mail cím, telefonszám, panasz/igény tartalmaA jogszabályi előírásoknak megfelelő jótállási, szavatossági és panaszügyintézés megvalósítása.Ügyintézést követő 5 év.A Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján a jogszabályban előírt kötelezettségek teljesítése. nevét, melyről beazonosíthatóvá válik, úgy az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján a kapcsolattartó önkéntes hozzájárulása.
Az Érintett által benyújtott panaszPanasz iktatása, megőrzése a hatályos jogszabályok által meghatározott időtartamig.

3.9. A hozzájárulás igazolhatóságával kapcsolatban kezelt adatok

Személyes adatAdatkezelés céljaAdatkezelés idejeAdatkezelés jogalapja
A hozzájárulás időpontja és az érintett IP címeAzon esetekben amelyben az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása az informatikai rendszer eltárolja a hozzájárulással kapcsolatos informatikai adatokat a későbbi bizonyíthatóság érdekében.A jogszabályi előírások miatt a hozzájárulást később igazolni kell tudni, ezért az adattárolás időtartama az adatkezelés megszűnését követő elévülési ideig kerül tárolásra.A Rendelet 7. cikk (1) bekezdése írja elő ezt a kötelezettséget. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés]

3.10. Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

Az Adatkezelő alkalmazza a lent felsorolt harmadik fél sütijét is. A külső szolgáltatók, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha az Érintett korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén és ez alapján statisztikai kimutatásokat készítenek és/vagy hirdetéseket jelenítenek meg az Érintett részére külső szolgáltatók - közöttük a Google - partnereinek internetes webhelyein. Az Érintett az egyes szolgáltatók hirdetése kikapcsolására szolgáló oldalain tilthatják le ezen cookie-kat, vagy a Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán. A letiltást követően a számukra nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok a Szolgáltatótól.

Google Analytics használata: oldalunk alkalmazza a Google Analytics programot, a Google Inc. ("Google") webelemző szolgáltatását. A Google Analytics ugyancsak sütik használatával működik, olyan szövegfájlokkal, amelyek az Érintett számítógépén tárolódnak és lehetővé teszik weblapunk használatának elemzését. A sütik által létrehozott, a weblap az Érintett által történő használatát rögzítő információk rendszerint a Google szerverére kerülnek át az USA-ba, és ott is tárolódnak. Azonban az az Érintett IP-címe előzőleg rövidített formában kerül át, amennyiben az az Európai Unió tagállamában található, vagy más olyan államéban, amely az Európai Gazdasági Régióról szóló Egyezmény aláírója. Csak különleges esetekben kerül át a teljes IP-cím az USA-beli Google szerverre és ott kerül sor a rövidítésre. A Google ezt az információt arra használja, hogy kiértékelje a weboldal Érintett által történő használatát, hogy az oldalaktivitásról jelentéseket állítson elő, és további szolgáltatásokat nyújtson a site működtetőjének a weboldalhasználatával kapcsolatban. A Google Analytics keretén belül az Érintett böngészőjéről átküldött IP-címet nem kombinálják más Google-adatokkal.

A sütik tárolását az Érintett megakadályozhatja böngészőjének megfelelő beállításával. Továbbá, a süti által készített, az Érintett weboldal használatát rögzítő adatok (pl. IP-cím) Google-hoz történő továbbítását és földolgozását is megakadályozhatja, ha letölti és installálja a böngésző segédprogramot (plugin) a következő linkről: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

A Google Analytics adatvédelmi tájékoztató: https://www.google.hu/analytics/learn/privacy.html

Capturly

A weboldal alkalmazza a Capturly mint harmadik fél sütijeit is. A Capturly statisztikai célú szolgáltatás használatával a weboldal információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalt. A szolgáltatás nem gyűjt személyes adatokat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

További információ: https://capturly.com/privacy

Capturly, Inc. H-6722 Szeged, Merey utca 12.

Kezelt adatok

Az eszköz IP-címe (névtelenül gyűjtve és tárolva);

Eszköz és böngésző típusa;

A készülék képernyőjének mérete;

Földrajzi hely (csak ország)

Egérkattintások;

Egérmozgások;

Űrlapkitöltések (a kitöltött adatok nélkül);

A hivatkozó tartomány;

Földrajzi elhelyezkedés (csak ország);

A weboldal oldalainak megszerzésének dátuma és időpontja;

meglátogatott oldalak;

HTML adatok és azok változásai;

Az adatkezelés időtartama

12 hónap

Az adatkezelés jogalapja

Az Európai Unió 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendeletének 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön hozzájárulása

4. ADATTOVÁBBÍTÁS, AZ ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS ÉS AZ ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK, BIZTONSÁGI MENTÉSEK
4.1. Adattovábbítás

A személyes adatokhoz elsősorban az Adatkezelő alkalmazottai férhetnek hozzá a feladataik ellátása érdekében. Ezen kívül az Érintett személyes adatai az 5. pontban meghatározott adatfeldolgozó ismerheti meg feladatának ellátása körében és érdekében.

Adatkezelő csak jogszabályban meghatározott módon és célból adja át az általa kezelt személyes adatokat más szervek, illetve állami szervek számára.

Adatkezelő tájékoztatja az Érintettet, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az Adatkezelőt.

Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Az Érintett által megadott adatok egyéb célból történő továbbítására nem kerül sor.

4.2. Adatbiztonsági intézkedések

Adatkezelő minden tőle elvárható szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Adatkezelő az adatok biztonságáról megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel gondoskodik.

Adatkezelő számítástechnikai rendszere a Microsoft Azure adatfeldolgozó szerverein találhatóak meg.

Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.
 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.


4.3. Biztonsági mentések kezelésének rendje

Adatkezelő az informatikai rendszerek védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (biztonsági mentés).

Ennek megfelelően Adatkezelő – az elektronikusan tárolt adatok elvesztésének megakadályozása érdekében – a személyes adatokat is tartalmazó adatbázisának adataiból rendszeresen, külön adathordozóra napi rendszerességgel biztonsági mentést készít.

A biztonsági mentések tárolásának helye: Microsoft Azure

A biztonsági mentések tárolásának időtartama: 1 hónap

A biztonsági mentések törlésének rendje: Havi rendszerességgel, csak a megfelelő jogosultsággal rendelkező munkatárs végezheti.

A biztonsági mentéshez való hozzáférés: A biztonsági mentésekhez való hozzáférés korlátozott, csak meghatározott jogosultsággal rendelkező személyek férhetnek hozzá. Az adatokhoz kizárólag megfelelő személyazonosítás után lehet hozzáférni (legalább felhasználónév és jelszó). A biztonsági mentések visszaállítása csak és kizárólag a rendszer megsemmisülése vagy adatvesztés esetén történhet, az erre feljogosított informatikai vezető kezdeményezésére és a cég ügyvezetőjének jóváhagyásával.

5. ADATFELDOLGOZÓK

Adatkezelő az irányadó jogszabályoknak megfelelően jogosult arra, hogy egyes technikai műveletek vagy a szolgáltatás nyújtása céljára adatfeldolgozót vegyen igénybe. Az adatfeldolgozó csak Adatkezelő utasításának, döntéseinek végrehajtására jogosult.

 1. Név: Microsoft Ireland Operations Ltd.
  Székhely: D18 P521 Dublin, One Microsoft Place, South County Business Park Leopardstown Dublin 18
  Honlap: https://www.microsoft.com
  Telefonszám: 06 80 200 231
  Tevékenység: informatikai rendszerek (CRM) üzemeltetése, fájlszerver és levelező szerver szolgáltatás üzemeltetése, szerverek rendszerfelügyeletének ellátása.
   
 2. Név: VLSI Technologies Kft.
  Székhely: 7621 Pécs, Rákóczi út 35-37.
  Honlap: https://www.vlsi.hu
  Telefonszám: 06 70 638 4153
  Tevékenység: informatikai rendszerek fejlesztése, üzemeltetése.

6. ÉRINTETTET MEGILLETŐ JOGOK
6.1. Tájékoztatás és a személyes adatokhoz való hozzáférés

Az Érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet Adatkezelőtől, hogy Adatkezelő tájékoztassa:

 • milyen személyes adatait,
 • milyen jogalapon,
 • milyen adatkezelési cél miatt,
 • milyen forrásból,
 • mennyi ideig kezeli,
 • Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

Amennyiben az Érintett jogaival élni kíván, az az Érintett azonosításával jár együtt, valamint az Érintettel szükségszerűen kommunikálnia kell Adatkezelőnek. Ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz szükség (de az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet egyébként is kezel Adatkezelő az adott Érintettről), valamint Adatkezelő email fiókjában elérhetőek lesznek az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos panasza a jelen tájékoztatóban, a panaszokkal kapcsolatban megjelölt időtartamon belül.

Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat Adatkezelő a 6.8. pontban meghatározott határidőben válaszolja meg.

Adatkezelő az információkat széles körben használt elektronikus formátumban adja meg az Érintett részére, kivéve, ha az Érintett azt nem írásban, hanem papíralapon kéri. Szóbeli tájékoztatást telefonon keresztül Adatkezelő nem ad az általa kezelt személyes adatok vonatkozásában.

Adatkezelő a személyes adatok másolatát (személyesen az ügyfélszolgálaton) első alkalommal ingyenesen biztosítja Érintett részére. Adatkezelő által kért további másolatokért Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az Érintett elektronikus úton kéri a másolat kiadást úgy, az információkat emailben, széles körben használt elektronikus formátumban bocsátja az Érintettrendelkezésére Adatkezelő.

Az Érintett a tájékoztatást követően, amennyiben az adatkezeléssel, a kezelt adatok helyességével nem ért egyet úgy a 7. pontban meghatározottak szerint kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, kiegészítését, törlését, kezelésének korlátozását, tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, illetve a 8. pontban meghatározott eljárást kezdeményezhet.

6.2. Kezelt személyes adatok helyesbítéséhez, kiegészítéséhez való jog

Az Érintett írásbeli kérelmére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti az Érintett által írásban vagy az Adatkezelő bemutatótermében személyes megjelenés mellett megjelölt pontatlan személyes adatokat, illetve a hiányos adatok kiegészítését elvégzi az Érintett által megjelölt tartalommal. Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, kiegészítésről, akivel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Adatkezelő az Érintett e címzettek adatairól tájékoztatja, ha ezt írásban kérelmezi.

6.3. Adatkezelés korlátozáshoz való jog

Az Érintett írásbeli kérelem útján kérheti Adatkezelőtől adatai kezelésének korlátozását, ha a

 • vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,
 • az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
 • Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
 • az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen: ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

Korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás kivételével kizárólag az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet ez idő alatt kezelni. Adatkezelő az Érinettet, akinek kérelmére korlátozta az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

6.4. Törléshez (elfeledtetéshez) való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérelmére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Érintettre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat Adatkezelő gyűjtötte vagy kezelte;
 • az Érintett visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az Érintett tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok (azaz jogos érdek) az adatkezelésre,
 • a személyes adatokat jogellenesen kezeltük és ez a panasz alapján megállapítást nyert,
 • a személyes adatokat a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Ha Adatkezelő bármely jogszerű oknál fogva nyilvánosságra hozta az Önről mint Érintettről kezelt személyes adatot, és bármely fent megjelölt okból törölni volt köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével Adatkezelő megtesz minden olyan tőle észszerűen elvárható lépést – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő más adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. Főszabályként azonban Adatkezelő az Érintett személyes adatait nem hozza nyilvánosságra.

A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése (ilyen eset a számlázás keretében megvalósuló adatkezelés, mivel a számla megőrzését jogszabály írja elő), illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez (pl.: ha az Érintett felé követelésünk áll fenn és azt még nem teljesítette, vagy fogyasztói, adatkezelési panasz intézése van folyamatban).


6.5. Adathordozhatósághoz való jog

Amennyiben az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges, vagy az adatkezelés az Érintett önkéntes hozzájárulásán alapul, az Érintettnek joga van arra, hogy kérje, hogy az Érintett által az Adatkezelő részére megadott adatokat gépileg értelmezhető formában megkapja. Az adatokat az Érintett xml, JSON, vagy csv formátumban bocsátja Adatkezelő az Érintett rendelkezésére, ha pedig technikailag megvalósítható, akkor az Érintett kérheti, hogy az adatokat az előzőekben megjelölt valamely formában más adatkezelő számára továbbítsa Adatkezelő.

Minden esetben az Érintett által közvetlenül átadott adatokra korlátozódik a jogosultság, egyéb adatok hordozhatóságára lehetőség nincs. (pl. statisztika stb.)

Az Érintett a rá vonatkozó, Adatkezelő rendszerében megtalálható személyes adatokat:

 • tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,
 • jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,
 • kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz – ha ez technikailag megvalósítható Adatkezelő rendszerében.

Adatkezelő az adathordozhatóságra vonatkozó kérelmet kizárólag emailben vagy postai úton írt írásbeli kérelem alapján teljesíti. A kérelem teljesítéséhez szükséges, hogy Adatkezelő meggyőződjön arról, hogy valóban az arra jogosult Érintett kíván élni e jogával. Az Érintett e jog keretében azon adatok hordozhatóságát igényelheti, melyet saját maga adott meg Adatkezelő részére. A jog gyakorlása nem jár automatikusan az adatnak Adatkezelő rendszereiből való törlésével, ezért az Érintett e jogának gyakorlását követően is Adatkezelő rendszereiben nyilvántartásra kerül, kivéve, ha kéri adatainak törlését is.

6.6. Tiltakozás személyes adatok kezelése ellen

Az Érintett az Adatkezelőhöz intézett nyilatkozatával tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, ha az adatkezelés jogalapja

 • a GDPR 6. cikk. (1) bekezdés e) pontja szerinti közérdek vagy
 • a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdek.

Adatkezelő az adathordozhatóságra vonatkozó kérelmet kizárólag emailben vagy postai úton írt írásbeli kérelem alapján teljesíti. A kérelem teljesítéséhez szükséges, hogy Adatkezelő meggyőződjön arról, hogy valóban az arra jogosult Érintett kíván élni e jogával. Az Érintett e jog keretében azon adatok hordozhatóságát igényelheti, melyet saját maga adott meg Adatkezelő részére. A jog gyakorlása nem jár automatikusan az adatnak Adatkezelő rendszereiből való törlésével, ezért az Érintett e jogának gyakorlását követően is Adatkezelő rendszereiben nyilvántartásra kerül, kivéve, ha kéri adatainak törlését is.

Tiltakozási jog gyakorlása esetén Adatkezelő nem kezelheti tovább a személyes adatokat, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Annak megállapítása kapcsán, hogy az adatkezelést kényszerítő erejű jogos okok indokolják, Adatkezelő dönt. Az ezzel kapcsolatos álláspontjáról véleményben tájékoztatja az Érintettet.

Az Érintett tiltakozni személyes adatai ellen kizárólag írásbeli kérelemmel tud, melyet emailben vagy postai úton szükséges elküldenie Adatkezelő részére.

6.7. Hozzájárulás visszavonásához való jog

Az Érintett bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonni, ilyen esetben a megadott adatokat Adatkezelő rendszereiből töröli. Kérjük vegye figyelembe, hogy ez a jog csak azon adatkezelések esetében gyakorolható, amelyek az Érintett hozzájárulásán alapulnak.

6.8. Az elhunyt Érintettet megillető jogok más által történő érvényesítése

Az Érintett halálát követő öt éven belül az elhaltat életében megillető jogokat, mint a hozzáféréshez, helyesbítéshez, törléshez, az adatkezelés korlátozásához, adathordozhatósághoz és tiltakozáshoz való jogát az elhunyt által arra ügyintézési rendelkezéssel, illetve közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt, az Adatkezelővel tett nyilatkozattal meghatalmazott személy jogosult érvényesíteni. Ha az elhunyt az Adatkezelőnél több ilyen nyilatkozatot tett, a későbbi időpontban tett nyilatkozatban megnevezett személy érvényesítheti e jogokat.

Ha az elhunyt nem tett ilyen tartalmú nyilatkozatot, akkor az elhaltat életében megillető és előző bekezdésben meghatározott jogokat az érintett Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója érvényesítheti az érintett halálát követő öt éven belül (több közeli hozzátartozó esetén az a közeli hozzátartozó jogosult érvényesíteni a fenti jogokat, aki ezen jogosultságát elsőként gyakorolja).

Közeli hozzátartozónak a Ptk. 8:1. § (1) 1. pontja szerint a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér. Az elhunyt közeli hozzátartozója igazolni köteles:

 • az elhunyt érintett halálának tényét és idejét halotti anyakönyvi kivonattal vagy bírósági határozattal, valamint
 • saját személyazonosságát – valamint amennyiben szükséges közeli hozzátartozói minőségét – közokirattal igazolja.

Az elhunyt jogait érvényesítő személyt e jogok érvényesítése – így különösen az Adatkezelővel szembeni, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve bíróság előtti eljárás - során - az Infotv. és a Rendelet szerinti, - az elhunytat életében megillető jogok illetik meg és kötelezettségek terhelik.

Adatkezelő írásbeli kérelemre köteles tájékoztatni a közeli hozzátartozót a megtett intézkedésről, kivéve, ha azt az elhunyt nyilatkozatában ezt kifejezetten megtiltotta.

6.9. Kérelem teljesítésének határideje

Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenképp a 6.1. - 6.6. pont szerinti bármely kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható, de ez esetben a késedelem okainak megjelölésével Adatkezelő a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó (különösen az ismétlődő jellegre figyelemmel) Adatkezelő a kérelem teljesítéséért észszerű mértékű díjat számíthat fel vagy megtagadhatja kérelem alapján történő az intézkedést. Ennek bizonyítása Adatkezelőt terheli.

Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást Adatkezelő elektronikus úton adja meg, kivéve, ha azt az Érintett másként kéri.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

6.10. Kártérítés és sérelemdíj

Minden olyan személy, aki a Rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az Adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az Adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el. Az Adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

7. ÉRINTETTET MEGILLETŐ JOGOK

Az Érintett jogait emailben vagy postai úton küldött írásbeli kérelemben gyakorolhatja.

Az Érintett jogait érvényesíteni nem tudja, ha Adatkezelő bizonyítja, hogy nincs abban a helyzetben, hogy azonosítsa az Érintettet. Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó (különösen az ismétlődő jellegre figyelemmel) Adatkezelő a kérelem teljesítéséért észszerű mértékű díjat számíthat fel vagy megtagadhatja az intézkedést. Ennek bizonyítása Adatkezelőt terheli. Ha Adatkezelő részéről kétség merül fel a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, a kérelmező személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

Az Érintett az Info.tv., a Rendelet, valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat vagy
 • Bíróság előtt érvényesítheti jogait. A per – az Érintett választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).


8. ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE

Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, a felügyeleti hatóság tájékoztatása, valamint az Érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az incidenssel érintett személyes adatok körét, az érintettek körét és számát, az incidens időpontját, körülményeit, hatásait, az elhárítására megtett intézkedéseket. Adatkezelő incidens bekövetkezése esetén – kivéve, ha nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve - indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 72 órán belül tájékoztatja az Érintettet és a felügyeleti hatóságot az adatvédelmi incidensről.

9. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót az Érintettelőzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa, különösen, de nem kizárólagosan jogszabályváltozás esetén. A módosítások az értesítésben megjelölt napon lépnek hatályba az Érintettel szemben, kivéve, ha a módosítások ellen az Érintett tiltakozik.

Amennyiben az Érintett a szolgáltatás igénybevételéhez harmadik fél adatait adta meg, melynek során bármilyen módon kárt okozott, Adtakezelő jogosult az Érintettel szembeni kártérítés érvényesítésére.

Adtakezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Érintett személyes adatainak megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott adatok a valóságnak megfelelnek, saját személyes adatai és ezek felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót az adatkezelés célját és jogalapját nem érintő módon módosítsa.

Amennyiben azonban a gyűjtött adatokkal kapcsolatban a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kívánunk végezni a további adatkezelést megelőzően tájékoztatjuk Önt az adatkezelés céljáról és az alábbi információkról:

 • a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az időtartam meghatározásának szempontjairól;
 • azon jogáról, hogy kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint a hozzájáruláson, vagy szerződéses kapcsolaton alapuló adatkezelés esetén kérheti az adathordozhatósághoz való jog biztosítását;
 • hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulást Ön bármikor visszavonhatja,
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
 • arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e valamint, hogy az Ön köteles-e a személyes adatokat megadni továbbá, hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;
 • az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.

Az adatkezelés csak ezt követően kezdődhető meg Adatkezelő részéről, amennyiben az adatkezelés jogalapja hozzájárulás, az adatkezeléshez a tájékoztatáson felül Önnek hozzá is kell járulnia.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2023.01.01. napjától érvényes.

Részösszeg: 0 Ft